اسپرانتو آسانترين زبان دنيا

esperanto estas la plej facila lingvo en la mondo

7

قاعده تلفظ: در اسپرانتو یک قاعده برای تلفظ داریم و با رعایت آن برای همیشه مشکل قرائت و تلفظ حل می شود – که میدانیم اختلاف در نحوه تلفظ لهجه ها را بوجود می آورد و لهجه ها بعد تر موجب جدایی گویندگان یک زبان از یکدیگر می شوند- : آکسان ( یا اکسنت یا آوافشاره یا گرانیکاه آوائی یا نقطه ثقل صوتی) همیشه بر روی سیلاب (هجای) ماقبل آخر است. مثلا" کلمه Esperanto  چهار بخش ( سیلاب – هجا) دارد Es pe ran to   . بنابر این سیلاب ماقبل آخر آن ran   است و در تلفظ این کلمه تکیه صوتی یا آکسان یا سنگینی و فشار و کشش صوتی باید روی سیلاب ran باشد . زیر هر سیلاب را که خط کشیدیم شما آن سیلاب را  هنگام تلفظ کمی بکشید یعنی به اصطلاح سنگینی و فشار بیشتری روی آن سیلاب وارد نمائید : Es pe ran to  ( espeRANto) .  Irano –

Amerikano- Italianino – lokomotivo – kunordigantino

+  توسط م   | 

6

توجه: با توجه به مشکل حروف سرکش دار (Ĉ – Ĝ- Ĥ – Ĵ- Ŝ- Ǔ ) ونبود امکانات چاپ این حروف در بسیاری از چاپخانه ها ، ماشینهای تحریر و تایپ های کامپیوتری  ، حسب پیش بینی شخص زامنهوف و اجازه خود  وی ، می توانید بجای هشتک  و هفتک ( کلاهک های  بالای حروف فوق الذکر) از یک حرف h بعد از این گونه حروف استفاده نمائید. پس بجای حروف فوق الذکر ، بترتیب از چپ براست،  می توانیم بنویسیم :

Ch- Gh- Hh- Jh- Sh- Uh

 اما با توجه به اینکه در سیستمهای عامل جدیدتر – مانند ویندوز ایکس پی- این مشکل با درج حروف اسپرانتو در صفحه نمادها حل گشته ، لازم است حتی الامکان از دستکاری در حروف اصلی اسپرانتو خودداری شود تا شکل املای اسپرانتو که متون با قدمت بیش از یک قرن را شامل می شود حفظ گردد. بدیهی است هر چه شکل املای یک خط در یک زبان ثابت و بدون استثنا و متحدالشکل باشد دریافت معنی از ظاهر واژه آسانتر و سریعتر می شود و تداعی معانی فقط با نگاه کردن سریع به خط ممکن می گردد.

+  توسط م   | 

توضیح اینکه برای نامیدن حروف بی صدا یک o به آخر آنها می افزاییم!!!

A – اولین حرف اسپرانتو است.

صدای آن کاملا" با ( آ ) در زبان فارسی مطابق است و اسم این حرف نیز (آ) است.

برای مثال الف در کلمات  آبادان abada

B- دومین حرف اسپرانتو است .

صدای آن کاملا" با (ب) در زبان فارسی مطابق است و اسم این حرف نیز بُ (bo) است.

 

مثال: باد bad  - عابر aber- آب ab- بابا baba

C- سومین حرف در خط اسپرانتو است .

  این حرف ترکیبی است از ت و س- حدودا" 30%  ت و 70% س-  بصورت( تس) .

مثلا" واژه تسونامی conami   . اسم این حرف  تسو co  است

Ĉ- چهارمین حرف اسپرانتو،

اسم آن (چو) و صدایش کاملا" منطبق است بر صدای چ در زبان فارسی. مثال: چوب ĉub – پوچ puĉ-  چین Ĉin

D- پنجمین حرف اسپرانتو.

صدای آن کاملا" برابر (د) در زبان فارسی و اسم آن دو do است. دارا daraباد bad – بیداد bidad  

E- ششمین حرف اسپرانتو.

 صدای آن کاملا" برابر (کسره) در زبان فارسی و اسم آن ا(الف مکسور) است. مثل" ا" در اول و بعد از پ در کلمه اسپرانتو Esperanto – صدای کسره بعد از ک در حرف ربط (که) ke – که در فارسی و اسپرانتو به یک شکل و یک معنی است.

F- هفتمین حرف اسپرانتو.

صدای آن کاملا" برابر (ف) در زبان فارسی و اسم آن فو fo است.فرانسه Francio  فابریک fabrik   - فاکتور faktor  - فامیل famil

G- هشتمین حرف اسپرانتو.

صدای آن کاملا" برابر (گ) در زبان فارسی و اسم آن گو go است. گرگ gorg – گام gam – دیگ dig

Ĝ- نهمین حرف اسپرانتو.

صدای آن کاملا" برابر (ج) در زبان فارسی و اسم آن جُ ĝo است. جام ĝam- کاج

kaĝ- بیجارbiĝar – جورج ĝorĝ

H- دهمین حرف اسپرانتو.

صدای آن کاملا" برابر (ح ه ) در زبان فارسی و اسم آن حُ hoاست.  هرمز hormoz  - ماه mah- تهران Tehran

Ĥ- یازدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا" برابر (خ ) در زبان فارسی و اسم آن خُ   ĥo است. خرما

- ĥorma- کاخ kaĥ – خواسته  ĥaste

I- دوازدهمین حرف اسپرانتو.

صدای آن برابر (ی ) مصوت در زبان فارسی و اسم آن ئی I  است. ایران Iran شیراز  Ŝiraz – گیتی Giti- گیلان Gilan

J- سیزدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن برابر (ی ) نیمه مصوت در زبان فارسی و اسم آن یو Jo  است.  هی hej- یار jar- یاسمین Jasmin- پایان pajan

Ĵ- چهاردهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ژ ) در زبان فارسی و اسم آن ژو Ĵo   است.  ژاله ĵale- ژولیاulia ĵ-  روژان an  Ruĵ- ژرژ Ĵorĵ- ژاژ ĵaĵ

K- پانزدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ک) در زبان فارسی و اسم آن کو ko   است. کرد kurd

کلاس klas- ساک sak- بیکار bikar

L- شانزدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ل) در زبان فارسی و اسم آن لو lo   است.  لرد lord – بلبل  bolbol – هلند Holand

M- هفدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (م) در زبان فارسی و اسم آن موmo  است. نام nam محمد Mohammad- هیمالیا Himalia

N- هیجدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ن) در زبان فارسی و اسم آن نو no   است.  نام Nam

نادر Nader- آبان aban

O- نوزدهمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ضمه) در زبان فارسی و اسم آن او o   است. اکالیپتوس okaliptus- بزرگ bozorg- زاگرس Zagros- عریان Orjan

P- بیستمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (پ) در زبان فارسی و اسم آن پُ po   است. پاسپورت pasport- پیر pir- سپید sepid- گریپ grip

R- بیست و یکمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ر) در زبان فارسی و اسم آن رو ro   است.  روز ruz- بهروز Behruz- کار kar – بیدار bidar

S- بیست و دومین حرف اسپرانتو. صدای آن  برابر (س ) در زبان فارسی و اسم آن سو so    است.  سیروس Sirus- سیستم sistem – کورس kurs- سیستان Sistan- داس das

Ŝ- بیست و سومین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر (ش) در زبان فارسی و اسم آن شوŝo   است. شمال ŝomal- شور ŝur- آش aŝ- آشوری Aŝuri- پاشا paŝa

T- بیست و چهارمین حرف اسپرانتو. صدای آن برابر (ت  ) در زبان فارسی و اسم آن تو to   است.  تند tond – تومان Tuman- ایتالیا Italia- مات mat

U- بیست و پنجمین حرف اسپرانتو. صدای آن برابر (و- مصوت بلند)  در زبان فارسی و اسم آن او u   است.  او (ضمیر سوم شخص مفرد در زبان فارسی) u- مو mu- بو bu- کوه  kuh- شکوه  ŝokuh

Ŭ- بیست و ششمین حرف اسپرانتو. صدای آن کاملا"  برابر واجی است که در کلمه فردوسی در زبان فارسی شنیده می شود

 البته با در نظرداشت این نکته که این واج نیمه مصوت است و به کمک واج مصوت کوتاه ( O)   در این کلمات به تلفظ در می آید

اسم این حرف در اسپرانتو    ŭoاست.

برای تلفظ بهتر این واج بد نیست بدانید که می توانید آن را – مخصوصا" وقتی که در ابتدای واژه قرار می گیرد – با W انگلیسی مشابه فرض کنید.  فردوسی Ferdoŭsi – حوض hoŭz- کوثر koŭsar-  صدای گریه بچه ŭa- وات  ŭatاروپا Eŭropo- واحد پول اروپایی ( یورو تلفظ انگلیسی آن است) Eŭro-

V- بیست و هفتمین حرف اسپرانتو. صدای آن برابر (واو صامت ) در زبان فارسی و اسم آن وو vo   است. وارسی  varesi  - مروارید morvarid- گاو gav- داوود Davud

Z- بیست و هشتمین و آخرین حرف از الفبای زبان اسپرانتو است. صدای آن با (  ز  )  در زبان فارسی یکی است . نام این حرف در اسپرانتو زُ zo است. زیبا ziba – بازار  bazar

یکبار دیگر اسامی حروف را با هم می خوانیم :   

 

F       fo

E       e

D     do

Ĉ      ĉo

C     co

B       bo

A       a

Ĵ        ĵo  

J        jo

I       i

Ĥ      ĥo

H      ho

Ĝ       ĝo

G       go

R       ro

P       po

O     o

N      no

M     mo

L        lo

K       ko

Z       zo

V      vo

Ǔ      ŭo

U      u

T      to

Ŝ        ŝo

S        so

 

      همانطور که ملاحظه فرمودید پنج حرف   A-E-I-O-U     را حروف باصدا ( آوادار - صدا دار – مصوت – خودآوا –  آلمانی vokal-  انگلیسی vowel-  فرانسه voyelle ) ،  دو حرف J و Ǔ  را  حروف نیمه صدادار و مابقی حروف را حروف بیصدا ( بی آوا -  صامت – ناخودآوا – آلمانی konsonant  -  انگلیسی consonant – فرانسه  consonne ) می گویند. می دانیم که حروف بی صدا و نیمه صدادار فقط به کمک حروف صدادار به تلفظ در می آیند. بنابر این هر هجا (سیلاب) تشکیل شده است از دست کم یک حرف صدادار و یک یا چند حرف بی صدا یا نیمه صدادار.

+  توسط م   | 

5

هر چه نوشته شود عینا" خوانده میشود و هر چه شنیده شود عینا" نوشته می شود.

با چند ساعت آموزش خط اسپرانتو مشکل املا و قرائت برای همیشه حل می شود. !!!

+  توسط م   | 

کلمات زبان اسپرانتو

حدود ۸۰٪ واژگان اسپرانتو از زبان‌های لاتین و بقیه آن را واژگانی از زبان‌های دیگر جهان مانند فارسی، عربی، ترکی، چینی و ... تشکیل می‌دهند.

علت این امر پیدایش علوم و فنون جدید در کشورهای غربی است، که عموماً زبان‌هایی با ریشهٔ زبان لاتین دارند و برای نامیدن پدیده‌ها و یافته‌های جدید از ریشه‌های لاتینی استفاده کردند.

اما برای بیان مفاهیم سنتی و فرهنگی خاص ملل دیگر، مانند ایرانیان، اعراب، ترک‌ها، چینی‌ها و ... اسپرانتو از واژگان زبان‌های ایشان بهره جسته‌است.

+  توسط م   | 

4

پسوندها در زبان اسپرانتو قبل از پایانه‌ها قرار می‌گیرند

پسوندهای دستوری اسپرانتو، نقش ریشه را در ساختار جمله مشخص می‌کنند و نیز معنی عبارت را تغییر می‌دهند.

پسوندهای معنایی

در زبان اسپرانتو پسوندهای معنایی بسیاری وجود دارند. مانند in که پسوند تأنیث یا مونث بودن است، مانند Patrino به معنی مادر، و id که پسوند زادگی است، مانند Kokido به معنی جوجه خروس.

+  توسط م   | 

3

در زبان اسپرانتو کلمه از ریشه به‌ علاوه پیشوند ، پسوند و پایانه تشکیل می‌شود.

+  توسط م   | 

2

نام این زبان از اسم مستعار لودویک زامنهوف پدیدآور این زبان گرفته شده‌است که در کتاب آموزشی خود با عنوان اونوا لیبرو∗ با نام دکترو اسپرانتو∗ امضا می‌کرد که خود در زبان اسپرانتو معنی «دکتر امیدوار» می‌دهد.

هدف زامنهوف، خلق زبانی بی‌طرف و صلح‌پرور بود که یادگیری آن نیز آسان باشد و به درک متقابل فرهنگ‌های مردم مختلف جهان کمک کند.

کسی که به زبان اسپرانتو سخن بگوید یا از آن استفاده کند را اسپرانتیست می‌نامند.

الفبای اسپرانتو دارای ۲۸ حرف اقتباس شده از الفبای لاتین است.

چهار حرف x, w, q, y در این الفبا وجود ندارند 

در عوض شش حرف ĉ، ĝ، ĥ، ĵ، ŝ، ŭ به آن اضافه شده‌اند.

+  توسط م   | 

1

English Adjectives Esperanto Adjectives colors koloroj black nigra blue blua brown bruna gray griza green verda orange oranĝa purple purpura red ruĝa white blanka yellow flava sizes grandecoj big granda deep profunda long longa narrow mallarĝa short mallonga (not long), malalta (not tall) small malgranda tall alta thick dika thin maldika wide larĝa shapes formoj circular ronda straight rekta square kvadrata triangular triangula tastes gustoj bitter amara fresh freŝa salty saleca sour acida, amara spicy spica sweet dolĉa qualities kvalitoj bad malbona clean pura dark malluma difficult malfacila dirty malpura dry seka easy facila empty malplena expensive kara, multekosta fast rapida foreign fremda full plena good bona hard malmola (not soft), malfacila (not easy) heavy peza inexpensive malkara, malmultekosta light luma local loka new nova noisy malkvieta, laŭta, brua old malnova (not new), maljuna (not old) powerful potenca quiet kvieta, mallaŭta correct ĝusta slow malrapida soft mola very tre weak malforta wet malseka wrong malĝusta young juna quantities kvantoj few malmultaj little malgranda (not big), malmulta (not many) many multaj much multa part parta some iuj a few kelkaj whole tuta
+  توسط م   |